logo

Innovasjon Norge - ordinære tilskudd og lån

Det er skapt rom for å øke bevilling og lån gjennom Innovasjon Norge i denne perioden. Ordninger for finansiering av oppstartsbedrifter gjelder både direkte støttemidler og lån. Tidligere har det ikke vært mulig å kombinere disse, men dette er nå endret på. Dersom du som medlem av Epicenter allerede får tilskudd/lån hos Innovasjon Norge, er du anbefalt å ta direkte kontakt med din saksbehandler, som kan assistere deg for videre søknad. 

 • Tilskudd for markedsavklaring og kommersialisering fase 1 og 2 er økt. 
 • Ordning for oppstartslån og innovasjonslån er økt. 

Innovasjon Norge anbefaler alle som skal søke om midler, å gå nøye over søknader som blir tilsendt for vurdering. Viktig at alle tall som skal rapporteres følger med, og at alle vedlegg er korrekt. De sier videre at bedre søknad vil bety kortere behandlingstid, raskere og større sannsynlighet for hjelp. 

Les mer om ulike ordninger her

Innovasjon Norge - ekstraordinært innovasjonstilskudd

Dette tilskuddet retter seg spesifikt mot innovasjonsprosjekter. Med andre ord, vil ikke dette tilskuddet være aktuelt for å dekke faste kostnader. Følgende aktiviteter kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

 • strategiutvikling
 • kompetanseutvikling
 • forstudier/forprosjekt
 • FoU-prosjekter
 • investeringer
 • innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder

Merk at prosjekter som er helt eller delvis gjennomført, ikke er kvalifisert for støtte. Dette tilskuddet, gjelder kun prosjekter som skal startes. 

Ler mer her på Innovasjon Norge sin side

Kontantstøtte

Regjeringen har fått ESA godkjenning for en kontantstøtte til små og mellomstore bedrifter. Denne ordningen vil forvaltes av Skatteetaten. Det er satt to ulike støtteordninger, eller omregningsnøkler:

 • Opp til 90% kostnadsdekning dersom bedriften er tvunget stengt. 
 • Opp til 80% kostnadsdekning for bedrifter som kan vise til omsetningstap direkte eller indirekte grunnet statlige tiltak som har blitt gjennomført pga covid-19. 

Kontantstøtten skal bidra til å dekke selskapers faste unngåelige kostnader, deriblant husleie, forsikring, leie av driftsutstyr og netto rentekostnader. 

Skatteetaten har åpnet for søknader på midler for mars og april. Link til søknadsskjema under. 

I forkant av at portalen åpner, har Skatteetaten allerede nå oppgitt en rekke tall og rapporter som din bedrift kan gjøre klargjøre, for å raskt kunne søke ordningen. Merk at Skatteetaten vil gjennomføre automatiske prosesser. Det er derfor forventet rask respons på søknaden. Likevel kan det gå opp mot tre uker, dersom søknaden din må behandles manuelt. Vi vil derfor anbefale alle medlemmer å gjøre et godt stykke arbeid før dere sender inn søknad. Utbetaling fra godkjent søknad er estimert til to-tre dager. 

Søknadsside for ordningen finner du her!

Investinor

Investinor er tilført 1 milliard norske kroner for å øke investeringen i norske oppstart og vekstselskaper. Med Investinor på laget, vil du også få tilgang på en verktøykasse av nettverk, kompetanse og ikke minst: kapital. 

Investinor skal ikke eie mer enn 49% av et investeringsselskap, og følgende bedrifter er veldig aktuelle kandidater:

 • Selskapet bidrar til norsk verdiskapning.
 • Selskapet skal vise til et kompetent team. 
 • Selskapet skal ha stort, bevist markedspotensial. 
 • Selskapet skal tilby unik teknologi. 

Du finner mer informasjon om ordningen her: 

INVESTINOR

Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter

Dette er en ordning hvor staten kan holde garanti på opp til 90% av totalverdi til et lånebeløp opp til 50 millioner (maks 25% av omsetning i 2019).

Denne ordningen gjelder for:

 • Bedrifter opp til 250 ansatte.
 • Omsetning i 2019 på maks 50 millioner EUR.
 • Lånetaker kan ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019

Ordningen for lån med statlig lånegaranti, skal søkes direkte til din bank. Ta direkte kontakt med din bank, for søknadsskjema og annen informasjon om hvordan ordningen kan praktiseres i din bedrift.

Avdragsfrihet på lån hos ulike finansinstitusjoner

Flere medlemmer lurer på hva som skal til for å motta avdragsfrihet på lån hos ulike finansinstitusjoner. Her er det ikke kommet noen statlige regulativer for ulike bedriftssegmenter, men Finans Norge har oppfordret sine medlemsbanker å tilby opp til seks (6) måneders avdragsfrihet på lån til små og mellomstore bedrifter. 

 • Ta kontakt med rådgiver i din bank. 
 • Vær forberedt i møte med din bank. Ha klar tall som viser reduksjon i omsetning og hvilke tiltak dere har gjennomført før du tar kontakt med banken.

De fleste banker har kontaktinfo på sine hjemmesider dersom du ikke har egen rådgiver/kontaktperson. 

Avdragsfrihet hos Innovasjon Norge

Mange lurer på om Innovasjon Norge har gjort de samme tiltakene som bankene, når det gjelder avdragsfrihet og rentenedsettelse på sine lån til små og mellomstore bedrifter. Svaret på dette, er at Innovasjon Norge tilbyr:

 • Avdragsutsettelse i opp til ett år på sine lån. 
 • Renten er justert ned med 1,00% på lavrisikolån. 
 • Renten er justert ned med 1,25% på høyrisikolån. 

Rentejuseringen skal skje automatisk, og du vil ikke trenge å ta kontakt med Innovasjon Norge for at dette skal bli gjennomført. Om du er usikker på dine betingelser hos Innovasjon Norge, må du ta direkte kontakt med din saksbehandler. 

Søk avdragsutsettelse på lån her

Oslo Kommune & Oslo Business Region

For å styrke rådgiving til vekstselskaper, har Oslo Kommune ansatt en prosjektleder for å hjelpe til med å holde oversikt, komme med konkrete råd og tips når du skal søke på midler i ulike statlige etater. Oslo Business Region har fått denne stillingen fra kommunen, og Marinette Hexeberg har allerede startet i stillingen. 

 

Ta kontakt med Marinette på marinette@obr.no dersom du har spørsmål. 

Oslo Business Region sin nettside

Permittering, skatter, avgifter og renter

De første tiltak som ble gjort av den norske regjering, var rent politisk økonomiske virkemidler, som allerede er satt i verk. Flere medlemmer har spurt hvordan man får oversikt over disse, og hvordan man får tilgang på dem. 

 • Renten er satt ned av sentralbanken med 1,25%. Videre er det opp til din bank, om å sette ned renten på ditt lån. Dere vil motta et rentebrev fra banken når dette skjer. Dersom du er i tvil, må du ta kontakt med din respektive bank. 
 • Regjeringen har endret på ulike ledd av merverdiavgiften. Innbetalingsfrist for første kvaral er utsatt fra 14. april til 10. juni, og dersom du har betalt avgiften allerede, er det mulig å søke tilbakebetaling. Fra 1. april til 31. oktober 2020 er redusert sats på 12% mva halvert til 6% mva. Her finner du mer informasjon. 
 • Andre endringer i særavgifter, formueskatt og tilbakeføring av underskudd finner du her
 • Permitteringsreglene er endret slik at bedriften selv er ansvarlig for å dekke lønnskostnader de første to dager av permisjonen. Deretter tar staten over lønnsansvaret på 100% lønn opp til 6G i 18 dager. Deretter gjelder nye dagpengesatser. Les mer om disse reglene her
X
X
X
Skip to toolbar